עדכונים אישיים מהבלוג: הצטרפו ליותר מ-5,300 מנהלים ומנהלות שכבר מנויים וקבלו מאמר מקצועי חדש ומקורי בכל שבוע - חינם.

פיטורי עובדים: מדריך למנהל המפטר

ה- א' ב' של פיטורי עובדים אומר שעובד מפוטר זכאי מחד, להודעה מוקדמת לפיטורים ומאידך, לפיצויי פיטורים בהתאם לתקופת עבודתו. 2 עניינים אלו קבועים בדברי חקיקה מפורשים (חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א – 2001, וחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963). אבל, האם ידעתם, כי בנוסף לכך, על הליך הפיטורים עצמו להתבצע בתום לב ובאופן המכבד את העובד והנוהג בו בהגינות? לא אחת קבעה הפסיקה, כי במקרים בהם בוצעו פיטורים בחוסר תום לב, כך שהתנהלו באופן שלא ראוי ולא מכבד את העובד, די היה בכך כדי לקבוע כי הפיטורים נעשו שלא כדין, ולכן לפסוק לעובדים פיצויים על פיטורים שנעשו שלא כדין - פיצוי כספי על עוגמת הנפש והעלבון שהיו מנת חלקם בהליך הפיטורים.

הנה כמה דברים שכדאי לדעת

שימוע לעובד בדבר הכוונה להביא לידי סיום את העסקתו

עד לפני שנים לא רבות הונהגה חובת השימוע אך ורק במגזר הציבורי. בשנים האחרונות, חובה זו, הגם שעדיין איננה מעוגנת בחקיקה, חלחלה באמצעות הפסיקה והדרישה ההולכת וגוברת של חובות תום הלב, שהן חלק בלתי נפרד מכל חוזה עבודה, גם לגבי פיטורים בסקטור הפרטי.

השימוע מטיל חובה על המעסיק לשמוע את העובד בטרם שתתקבל ההחלטה הסופית בעניין סיום עבודתו זכות העובד לשימוע בטרם פיטוריו, כוללת את הזכות לקבל הודעה מראש מהמעביד על הכוונה לפטרו, את הזכות לקבל הסבר בדבר העילות להפסקת העבודה, ואת הזכות להתכונן לשימוע ולהכין טיעונים בקשר אליו.

חשוב לדעת, כי גם לעובד המועסק בחוזה לתקופה קצובה, או בחוזה המתחדש מעת לעת, זכות לשימוע בטרם תסתיים העסקתו.

כללי השימוע התקין

יש למסור לעובד מכתב זימון לשימוע. נהוג לתת לעובד זמן סביר להתכונן לשימוע – זימון העובד לשימוע למחרת היום איננו תקין. יש לציין במכתב את הנימוקים שביסוד הכוונה להביא לידי סיום העבודה. כמו כן, יש להעלות בפני העובד את האפשרות להיות מיוצג על ידי נציג מטעמו ו/או עורך דין במהלך השימוע. יש לאפשר לעובד לעיין בכל החומר הנוגע לנימוקי פיטוריו (לדוגמא: חומר מתיקו האישי, מכתבי תלונה שנתקבלו לגביו, טפסי הערכת עובד שמולאו בעניינו וכיו"ב). יש לאפשר לעובד זמן סביר להכין תגובתו וטיעוניו אותם ירצה להעלות במהלך השימוע.

במידה והשימוע לא נערך בכתב, יש לערוך פרוטוקול של ישיבת השימוע, ולמסור לעובד העתק מפרוטוקול ישיבה זו. חשוב לציין כי ההחלטה בנוגע לפיטורי העובד לאחר השימוע צריכה להתקבל על סמך שיקולים מקצועיים וענייניים.

הודעת הפיטורים - דרישת הכתב

את ההחלטה בדבר פיטורי העובד יש למסור לו בכתב. במכתב הפיטורים ש לציין את יום מתן ההודעה ואת יום כניסתם לתוקף של הפיטורים, בהתאם לתקופת ההודעה המוקדמת שחלה בנסיבות העניין.

מטרתה של ההודעה המוקדמת היא לאפשר לעובד לחפש מקום עבודה חלופי, כל עוד הוא עובד ומקבל משכורת. יחד עם זאת, חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001 קובע, כי מעביד רשאי לפטור את העובד מלבוא לעבודה בתקופת העבודה המוקמת. במקרה זה העובד זכאי לקבלת שכרו המלא, כולל כל הזכויות, עד תום תקופת ההודעה המוקדמת וכניסת הפיטורים שלו לתוקף. אופציה נוספת שקיימת למעביד הינה בה הפיטורים נכנסים לתוקף באופן מיידי; במקרה כזה העובד זכאי לחלף הודעה מוקדמת, כלומר לתשלום השווה לשכר הרגיל (השכר המהווה בסיס לתשלום פיצויי פיטורים) שהיה ניתן לו כאילו המשיך לעבוד עם תום תקופת ההודעה המוקדמת.

אישור לעובד על תקופת העסקתו

סעיף 8 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001 קובע, כי על המעביד מוטלת החובה לתת לעובד עם סיום יחסי עובד ומעביד, אישור בכתב על מועד תחילת עבודתו במקום העבודה ועל מועד סיומם. יש להקפיד על מתן האישור בתוך 14 ימים מיום עבודתו האחרון של העובד או תוך 7 ימים ממועד דרישת העובד בכתב, על פי המוקדם מביניהם. מעביד שלא נותן לעובד מכתב כאמור עובר עבירה פלילית וצפוי לקנס בגינה.

האישור הנ"ל חיוני לצורך קבלת דמי האבטלה מהמוסד לביטוח לאומי, שכן יש לצרפו לטופס הבקשה לקבלת דמי אבטלה.

פיצויי פיטורים

פיטורי עובד בסמוך לסיום השנה הראשונה לעבודתו זכאי לתשלום פיצויי פיטורים. גובה הפיצויים הוא משכורת חודש בגין כל שנת עבודה. חשוב לדעת, כי לא כל רכיבי השכר מובאים בחשבון לצורך חישוב הפיצויים, אלא רק שכר הבסיס, כולל כל התוספות המשולמות באופן קבוע. כך למשל, רכיבי אחזקת רכב והחזר הוצאות (אש"ל, ביגוד וכיו"ב) אינם נכללים בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים.

עריכת גמר חשבון

עם סיום יחסי עובד ומעביד יש לבצע גמר חשבון עם העובד. גמר החשבון, הינו בנוסף לתשלום המשכורת הרגילה ולתשלום ההודעה המוקדמת ופיצויי הפיטורים, ובמסגרתו יש לשלם לעובד את החלק היחסי המגיע לו בגין דמי הבראה עבור השנה החולפת, וכן פדיון ימי חופשה (במידה ונשארו לזכות העובד ימי חופשה צבורים).

ימי מחלה צבורים אינם ניתנים לפדיון במגזר הפרטי, אלא רק במגזר הציבורי וגם זאת רק בהתקיים תנאים מסויימים.

טופס 161

יש להמציא לעובד טופס 161 ממולא וחתום על ידי המעביד וכן מכתב שחרור לקופות הגמל של העובד אליו הופרשו כספים (הפרשות מעסיק והפרשות העובד עצמו) במהלך תקופת העסקתו (קרן פנסיה/ביטוח מנהלים, קופת גמל, קרן השתלמות).

גרסה מוקדמת של מאמר זה פורסמה בבלוג של רות דונר.

רות דונר

עורכת דין, מתמחה בדיני עבודה וביחסי עבודה. בוגרת תואר ראשון במשפטים מטעם המסלול האקדמי של המכללה למנהל וחברה בלשכת עורכי הדין משנת 2001.

בשנים האחרונות שימשה עו"ד רות דונר בתפקידים בכירים שונים במגזר הציבורי: מנהלת המחלקה לפרט בהסתדרות המהנדסים, יועצת משפטית באגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות העובדים הלאומית וראש ענף מנהל כ"א במכון ויצמן למדע. במסגרת תפקידים ציבוריים אלה רכשה ניסיון רב והיכרות "מבפנים" בתחום דיני העבודה, משפט העבודה הקיבוצי, יחסי עבודה, ליווי התארגנויות עובדים, ניהול משא ומתן עד לחתימה על הסכמי עבודה קיבוציים, סכסוכי עבודה, סכסוכים קיבוציים וייעוץ בתחומים אלה. ניסיונה המקצועי העשיר, גם כמייצגת עובדים וועדי עובדים וגם מצד המעסיקים, והיכרות עם "התמונה הכוללת" מאפשרים לה להציע פתרונות משפטיים מיטביים, החל משלב מתן הייעוץ המשפטי וכלה בנקיטת הליכים בערכאות משפטיות, במידת הצורך.

אתר: www.ruthdonnerlaw.co.il/ כתובת דוא"ל: ruthdonner@gmail.com

פרסמו תגובה למאמר

תגובות אחרונות בבלוג